Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu

 

Myterna

8 myter om avlopps-slam

... att jämföra med > En Sann Saga

1. Myt: avloppsslam är ett gödningsmedel.

Fakta: Avloppsslam miljöfarligt avfall som inte får lagras utan godkänt lagringstillstånd. Det är är stora volymer och det är dyrt. Deponikostnaden 1999 (per ton slam, ej ts) uppgår till ca 30-70 EURO/ton slam (deponikostnad) + 45 EURO/ton slam (miljöskatt). Utöver detta tillkommer moms på 25 %.

2. Myt: Slam innehåller endast vad som spolas ned hushållet avlopp eller toaletter.

Fakta: Slam innehåller industriellt avfall, giftiga metaller, tensider, läkemedel, cancerframkallande ämnen och sjukdomsalstrande patogener. De flesta av dessa föroreningar koncentreras i den resulterande slammet.

3. Myt: spridning av slam är återvinning.

Fakta: slam i industriella tätorterna och sprids på landsbygden jordbruksmark inte är återvinning, det är föroreningsöverföring för att slippa kostnader för anläggningar med godkänt lagringstillstånd.

4. Myt: Slamgödslat jordbruk producerar friska jordar och friska grödor.

Fakta: Upprepad slambildning kan minska markens mikrobiella mångfalden med 99%. Kvarnarna motsätter sig användning av slam som gödningsmedel. Stora livsmedelsföretag accepterar inte råvaror som odlats på slamgödslad mark. Certifierad KRAV-produktion kan inte odlas på slamgödslad mark.

5. Myt: ”Revaq”-certifierat slam är säker eftersom den är starkt reglerad och testad.

Fakta: Endast en bråkdel av de tiotusentals syntetiska kemikalier i denna komplex blandning testas och regleras. Reglering och övervakning sker för enskilda komponenter, samtidigt ignorerar toxicitet nedbrytningsprodukter och interaktion, vilket inte garantera säkerheten. Seriösa remissinstanser varnar för att risken med detta förorenade, oförutsägbara avfall inte kan tillförlitligt bedömas.

6. Myt: "Naturens biologi" bryter ned kemikalier, "matlagning dödar patogener."

Fakta: Giftiga metaller och dioxiner bryts inte ner. De lagras i marken eller plockas upp av djur och växter. Behandling inaktiverar vissa patogener. Men mer robusta sjukdomsalstrande patogener kan överleva behandlingsprocessen och åter växa, särskilt om slammet lagring i kallt och fuktigt klimat.

7. Myt: Slamgödslat jordbruk är en hållbar praxis. Det har alltid användts i jordbruket.

Fakta: USA: s politik har varit att låta slamföroreningarna ackumuleras i marken tills det blivit 50% reduktion av avkastningen. Dessa slamgödslade marker har förvandlats till lågaktiva soptippar, oanvändbara för de flesta växter.

8. Myt: Rapporterade sjukdomar orsakas av masshysteri i samband med lukt. Gödslat mark har aldrig på allvar påverkat människor, grundvatten eller boskap.

Fakta: Slamrelaterade sjukdomar är verkliga. Hundratals slam-exponerade människor på landsbygden har drabbats av allvarliga luftvägsinfektioner och gastrointestinala sjukdomar. Flera dödsfall har kopplats till denna praxis. Publicerad forskning tyder på att interaktionen mellan irriterande kemikalier och patogener kan göra slamutsatta människor mottagliga för livshotande infektioner. Nötkreatur har dödats av intag föda som odlats på slamgödslad mark. www.usludgefree.org

Ekonomiska reserver

  • Konsumtion
    milj ton/år    Råfosfat    176     Kalium     33     Svavel      68

  • Reserver  
    milj ton        Råfosfat 65000     Kalium 9500    Svavel   5000

  • Reserver
    räcker år     Råfosfat     369     Kalium   288     Svavel      74

Läs mer om fosfor...
Läs mer om kalium...
Läs mer om svavel...
Förklaringar...

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se