Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu

 

Andra metaller och miljögifter i slam

Farligt slam

25 år med Miljöcentrum och Miljö o Framtid av Björn O Gillberg
http://www.miljocentrum.se/history/index.html

År 1978 planterade trädgårdsmästare Lars Wideström, Kungälv, om ca. 25.000 plantor (buskar, träd m.m.) på jord blandad med ca. 20 procent s.k. kompostjord från Göteborgs kommuns reningsverk, Ryaverken (GRYAB). Några månader efter det att Wideström hade planterat om sina växter började de gulna. Många av växterna dog därefter. En trädgårdskonsult från lantbruksnämnden konstaterade efter en inspektion år 1979, att samtliga växter var kraftigt skadade och endast kunde säljas till mycket nedsatta priser. Läs mer...

Tidigare okända riskabla metaller i slam

Forskaren docent Jan Eriksson vid SLU har undersökt vilka halter det finns av ett sextiotal metaller och andra grundämnen i slam. Detta var tidigare okänt.
Läs mer...

Metallernas "återkomst" Bulletin Nr 2/2010

Från Arbets och Miljömedicin, Lund (AMM) och Yrkes- och miljödermatologi, Malmö (YMDI)
http://www.phime.org

Under de senast åren har mycket miljömedicinskt intresse varit inriktat mot risker med organiska halogenerade ämnen, såsom polyklorerade bifenyler (PCB) och bromerade flamskyddsmedel (polybromerade difenyletrar, PBDE). På sistone har det emellertid blivit klart att arbets- och miljömedicinska klassiker i form av toxiska metaller är värda lika stor uppmärksamhet. Läs mer...

Radioaktiva ämnen i slam

Radioaktiva ämnen tillförs reningsverken och slammet dels från sjukhus samt laboratorier och dels från industrin. Kanske också från...
Läs mer...

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se