Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu


Vi vill bidra till de nationella miljömålen

Gryaab AB
GP nätupplaga 2009-09-15 15:47

Det saknas belägg för att slam på jordbruksmark påverkar hälsan eller miljön negativt om man följer europeisk lagstiftning. Vi går betydligt längre än så, skriver Gryaab AB och Svenskt vatten i en replik till debatten om gift i avloppsslammet den 11/9.

Gryaab har certifierat sitt slam enligt REVAQ. All näring och mullbildande ämnen som finns i avloppsvattnet kan nu komma till nytta på odlad mark och bli en del av kretsloppet. Vi bidrar därmed till att uppfylla ett nationellt miljömål.

I avloppsslam finns det gott om näring, framför allt från den mat vi ätit, i form av kväve och fosfor. Det finns även mullbildande ämnen som åkermarken behöver.

För Gryaab skulle det vara billigare och enklare att inte certifiera slammet. Det finns andra alternativ. Vi kan, som hittills, göra anläggningsjord. Efterfrågan är god. Vi kan bränna slammet, men det betyder i dagsläget att alla näringsämnen går förlorade.

Vi tar vårt ansvar

Så varför certifierar Gryaab slammet? Riksdagens miljömål säger att 60 procent av fosforn i avlopp ska återföras till produktiv mark, varav hälften till åkermark, senast 2015. Gryaab driver ett av Nordens största reningsverk Ryaverket. Vi ser det som vårt ansvar att göra vår del för att det nationella miljömålet ska uppfyllas.

Om vi inte återanvänder den fosfor som redan finns i kretsloppet behöver ny fosfor att brytas. Inom 60-150 år kommer den råvaran att ta slut och under tiden blir det allt svårare att få tag i fosformineral med låg kadmiumhalt. När vi för in ny fosfor i kretsloppet för vi också in nytt kadmium.

Omfattande utredningar

Att återföra slam från avlopp till odlad mark kan ibland leda till oro. Det har vi stor förståelse för eftersom mycket av det vi använder i samhället också kan hamna i avloppet.

Under de senaste åren har därför tre mycket omfattande utredningar genomförts, beställda av det brittiska miljödepartementet, av EU och av det norska livsmedelsverket.

Utredningarna har kommit fram till att det saknas belägg för att slam på jordbruksmark påverkar hälsan eller miljön negativt om man följer europeisk lagstiftning. Det gäller i ännu högre grad när det gäller användning av slam i Sverige eftersom svensk lagstiftning tillhör de allra strängaste.

Att arbeta enligt REVAQ innebär dessutom att på ett kvalitetssäkrat sätt jobba för att slammet hela tiden ska bli ännu bättre. Vi åtar oss bland annat att ytterligare minska kadmiuminnehållet, minska metallhalten och fasa ut prioriterade kemiska ämnen. Lantbrukaren gör en kadmiumbalans i den mark där slam tillförs.

REVAQ-slam är hygieniserat och salmonellafritt.

Vi går längre än lagstiftningen.

Alla kan göra en insats för miljön

Alla kan göra en insats för att ytterligare förbättra kvaliteten på slammet! Använd inte produkter med starka kemikalier eller tungmetaller i onödan. Lämna alla farliga ämnen du trots allt använder till en miljöstation, använd lite rengöringsmedel och välj i första hand miljömärkta produkter.

Stig Hård

vd Gryaab AB

Anders Finnson

vice vd Svenskt vatten

Zahrah Ekmark

projektledare REVAQ

 

 

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan


- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se