Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu


Bränna slam ett bättre alternativ

Lena Jarlöv,  Per-Åke Sahlberg
Dagens Samhälle 2009-10-08 NR 31/09

Att tala om certifierat slam är ett sätt att slå blå dunster i ögonen på en tillitsfull allmänhet, replikerar nätverket ”Ren åker ren mat” på Svenskt Vatten i nr 29/09.

SLAM. Slammet från reningsverk som certifierats av Revaq är detsamma efter certifieringen som innan: fullt av långlivade, icke nedbrytbara substanser. Tvärtemot certifieringens påstådda syfte ”att undvika framtida problem” bäddar den för mycket obehagliga överraskningar. Att tala om certifierat slam är ett sätt att slå blå dunster i ögonen på en tillitsfull allmänhet.

Professorn i miljökemi vid Chalmers Göran Petersson skickade nyligen ett öppet brev till miljö-, jordbruks- och folkhälsoministrarna där han uppmanar till omprövning av slam­spridningen. Aktuell forskning visar att slamföreträdarna grovt underskattar riskerna.

Reningsverkens huvudargument, att återvinna fosforn, är helt ogrundat. Fosforn utgör en ytterst blygsam del och är dessutom hårt bunden genom reningsprocessen och kan svårligen tas upp av växterna. Att slammet ändå är åtråvärt kan förklaras av dess kväveinnehåll eller att bönderna får betalt för att ta emot det.

Det finns alternativ. Ett färdigt koncept, byggt på ett svenskt patent, presenterades nyligen för Naturvårdsverket. Är vi på alerten kan vi om några år framställa så gott som kadmiumfri, växttillgänglig fosfor ur askan från förbränt slam. I övriga Europa är intresset för metoden stort.

Studier från Chalmers visar att tillsats av slam vid sopförbränning bidrar till en gynnsammare förbränningsprocess. Att fosforbristen skulle vara så akut att vi inte kan spara askan några år i avvaktan på teknikens färdigställande är nonsens.

Det är en önskedröm att reningsverken bestämmer vilka industrier som får vara anslutna. Vilken kommun vågar stänga av en industri som då hotar med att lägga ner verksamheten eller flytta?

Också användning av slam i anläggningsarbeten är ansvarslöst. Många av de giftiga ­sub­stanserna läcker ut till vattnen.

Kretsloppet bröts när växt­odling skildes från djurhållning och vattentoaletten infördes. Förbränning av slam­met är en adekvat metod i det system vi har byggt upp.

För nätverket ”Ren åker ren mat”
Lena Jarlöv
Docent och styrelseledamot, ­Naturskydds­föreningen i Tanum
Per-Åke Sahlberg

 

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se