Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu


Målet måste vara kretslopp. 3 dec 09

REPLIK. Utveckling av avloppssystem och slamhantering brådskar, fortsätter Göran Svanfeldt debatten.
DEBATT DAGENS SAMHÄLLE NR 39/09

http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=16914

MILJÖ. Över hela jorden växer städerna som försörjs med livsmedel och andra råvaror från när och fjärran. En kontinuerlig transport sker av växtnäringsämnen och organiskt material till städerna och i huvudsak vidare till deponier, vattendrag, grundvatten och så vidare. Odlingsmark utarmas samtidigt som ny tillförsel är osäker. På längre sikt hotas även produktionen av bioenergi, textilfibrer med mera samt den biologiska mångfalden.

Vi måste därför ta vara på urin och fekalier utan förorenande inblandning, om möjligt var för sig, för att kunna sluta de nödvändiga kretsloppen av växtnäringsämnen. Försök har dock visat att det inte är helt lätt i större skala.

Jordens ökande befolkning kommer i kombination med trolig framtida brist på billig energi, vatten, handelsgödsel och livsmedel att tvinga fram effektiv odling. Det kräver återflöde av näringsämnen från städerna till kringliggande odlingsområden för livsmedel och bioenergi. Vi kan inte förlita oss på handelsgödsel som hittills, såväl av energiskäl som för risken för kväveläckage.

För att begränsa långa transporter kommer troligen zoner med intensivodling att uppstå runt städerna. God tillgång på växtnäring och arbetsinsatser kan där öka produktionen av bland annat grönsaker utöver vad nuvarande jordbruk vanligen förmår. Kanske får vi se återflyttning till dagens avfolkningsbygder, om dessa erbjuder väsentligt bättre försörjningsmöjligheter genom lokal livsmedelsproduktion och även på andra sätt kan bli delvis självförsörjande.

Vi har svårt att förutse framtida konsekvenser av klimathot/ -förändring kombinerat med sinande naturresurser och fortsatt befolkningsökning. Men vi måste räkna med att försörjningen med livsmedel, beroende av tillgång på vatten och växtnäringsämnen, riskerar att bli ett mycket stort problem. Därför behövs att vi redan nu söker framtida lösningar för bättre separering och användning av slammets värdefulla beståndsdelar. Ökad urinanvändning i fritidsodlingen kan vara en början, men en bredare ansats brådskar!

Göran Svanfeldt
Styrelseledamot (S), Uppsala vatten AB

Vill du läsa fler artiklar på Dagens Samhälle som handlar om:
DEBATT: Lyft blicken från slammet!
DEBATT: Slammets innehåll är okänt
DEBATT: Kollision mellan miljömål
DEBATT: Fosforutvinning ur aska bäst
DEBATT: Förbränning av slam är ingen lösning
DEBATT: Bränna slam ett bättre alternativ
DEBATT: Maten ska produceras på konsumenternas villkor
DEBATT: Använd slammet som en resurs
DEBATT: Stoppa ­slamspridningen på våra åkrar

 

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se